تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم اول )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم اول

270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم چهارم)

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم چهارم

270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم دوم )

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم دوم

270,000 تومان
تذهیب بحرالفنون
10%
تخفیف

آموزش تذهیب ( ترم سوم)

بدون امتیاز 0 رای
270,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب ترم سوم

270,000 تومان
آموزش تذهیب بحرالفنون
34%
تخفیف

آموزش تذهیب ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
790,000 تومان

دوره آموزش مجازی تذهیب

790,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره اول )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره اول

1,000,000 تومان
بحرالفنون تریکودوزی
10%
تخفیف

آموزش تریکودوزی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
2,700,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره جامع

2,700,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره دوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره دوم

1,000,000 تومان

آموزش تریکودوزی ( دوره سوم )

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان

دوره آموزش مجازی تریکودوزی دوره سوم

1,000,000 تومان

آموزش تصویرسازی مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
450,000 تومان

دوره آموزش مجازی تصویرسازی مقدماتی

450,000 تومان
آموزش مجازی نقاشی بحرالفنون
30%
تخفیف

آموزش جامع طراحی، آبرنگ و راپید

بدون امتیاز 0 رای
3,175,200 تومان

دوره آموزش مجازی نقاشی (جامع)

3,175,200 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره پیشرفته )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (پیشرفته)

800,000 تومان
آموزش چنگ رومی بحرالفنون
33%
تخفیف

آموزش چنگ رومی ( دوره جامع )

بدون امتیاز 0 رای
1,600,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (جامع)

1,600,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره مبتدی )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (مبتدی)

800,000 تومان

آموزش چنگ رومی ( دوره متوسط )

بدون امتیاز 0 رای
800,000 تومان

دوره آموزش مجازی چنگ رومی (متوسط)

800,000 تومان

آموزش خوشنویسی با خودکار

بدون امتیاز 0 رای
300,000 تومان

دوره آموزش مجازی خوشنویسی با خودکار

300,000 تومان